DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 อุตรดิตถ์16,1171,66910.3615,2271,55410.2113,8221,3719.9212,9151,34310.40
 ตาก31,5852,1956.9530,3211,9846.5426,8241,7316.4525,0391,9387.74
 สุโขทัย23,6062,83712.0221,9032,64512.0820,5752,53012.3020,1542,55812.69
 พิษณุโลก34,8343,4049.7733,0823,2709.8828,8932,6979.3328,3602,6559.36
 เพชรบูรณ์37,6894,59012.1838,1334,82812.6634,2394,50313.1525,7652,94411.43
 รวมทั้งหมด143,83114,69510.22138,66614,28110.30124,35312,83210.32112,23311,43810.19
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564