DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 สงขลา69,4005,3997.7866,8605,1317.6762,5414,9267.8866,2515,7908.74
 สตูล26,8473,71113.8226,6763,52213.2018,0041,7169.5322,3082,1989.85
 ตรัง47,3286,13812.9740,8555,20312.7431,2623,68011.7735,2554,45112.63
 พัทลุง33,3103,84211.5330,5323,65011.9524,0622,3959.9525,7172,67410.40
 ปัตตานี64,3123,8976.0659,8903,2705.4646,0341,6943.6856,5232,4394.32
 ยะลา55,3484,6118.3350,4493,7627.4638,3462,3206.0545,0793,1246.93
 นราธิวาส71,2896,6859.3864,1685,9429.2650,2083,6017.1754,7204,0697.44
 รวมทั้งหมด367,83434,2839.32339,43030,4808.98270,45720,3327.52305,85324,7458.09
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563