DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 นครศรีธรรมราช89,79810,49711.6982,0489,24511.2758,7206,07710.3564,5016,67810.35
 กระบี่35,7692,9748.3131,6141,6595.2529,8311,1803.9632,2451,8095.61
 พังงา16,7251,4828.8613,2391,0648.0411,1817887.0513,2551,1208.45
 ภูเก็ต18,1051,8069.9815,3391,3538.827,0365968.478,8808479.54
 สุราษฎร์ธานี63,9877,46711.6757,8826,71411.6041,6824,31510.3547,9615,34611.15
 ระนอง10,4821,0459.978,0457319.096,9875988.567,5796418.46
 ชุมพร26,6523,12611.7324,0212,64611.0217,6811,6789.4921,8582,38710.92
 รวมทั้งหมด261,51828,39710.86232,18823,41210.08173,11815,2328.80196,27918,8289.59
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563