DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 นครราชสีมา161,28321,43713.29151,33618,94612.52107,0369,1918.59109,76211,55310.53
 บุรีรัมย์109,5509,4648.64101,7918,9078.7565,3743,8795.9366,5604,9917.50
 สุรินทร์92,1978,0678.7585,1587,3478.6366,7544,7567.1267,9915,7038.39
 ชัยภูมิ62,4188,30913.3164,4628,15212.6537,6473,4289.1140,1533,9449.82
 รวมทั้งหมด425,44847,27711.11402,74743,35210.76276,81121,2547.68284,46626,1919.21
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2563