DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 สมุทรปราการ60,0937,17111.9351,1185,90811.5629,6412,8719.6938,1364,82212.64
 ชลบุรี65,0758,09012.4357,4567,11412.3844,4794,95711.1445,1995,07311.22
 ระยอง41,4153,7829.1335,7053,2599.1330,3852,3547.7531,5982,5748.15
 จันทบุรี31,3722,7788.8626,6082,4269.1217,6481,2367.0020,6881,5177.33
 ตราด13,1991,43110.8411,0631,20610.907,5277199.558,9408539.54
 ฉะเชิงเทรา48,7555,16910.6045,7735,12911.2131,3622,2087.0429,2992,7089.24
 ปราจีนบุรี27,9803,21011.4725,2662,82911.2022,0502,55911.6125,9883,16812.19
 สระแก้ว38,1053,5849.4136,6183,2448.8629,0142,3177.9928,9242,5368.77
 รวมทั้งหมด325,99435,21510.80289,60731,11510.74212,10619,2219.06228,77223,25110.16
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563