DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ราชบุรี52,4536,04011.5246,0484,5949.9836,8953,0118.1642,0324,1119.78
 กาญจนบุรี57,6506,03710.4752,2865,0949.7434,6942,3546.7939,3772,9007.36
 สุพรรณบุรี49,8025,38910.8246,5814,87410.4637,0582,5186.7942,7563,4258.01
 นครปฐม56,9365,79010.1752,2535,31010.1636,3962,5446.9944,0793,8998.85
 สมุทรสาคร31,0293,46311.1624,4572,72011.1217,1001,3647.9822,3212,29910.30
 สมุทรสงคราม8,46392010.877,25477510.686,56170010.678,11893811.55
 เพชรบุรี24,9722,99311.9921,6592,44911.3119,5801,8559.4720,6842,19610.62
 ประจวบคีรีขันธ์30,2373,22710.6724,1352,62110.8620,4662,18510.6824,6362,66710.83
 รวมทั้งหมด311,54233,85910.87274,67328,43710.35208,75016,5317.92244,00322,4359.19
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 3 ธันวาคม 2563