DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 นนทบุรี28,8593,37111.6826,3373,12211.8519,9262,14010.7419,7832,52412.76
 ปทุมธานี46,1284,83510.4844,2444,53010.2435,3643,2789.2736,5813,93310.75
 พระนครศรีอยุธยา35,5496,03016.9632,1635,33316.5820,7023,00214.5022,9483,68416.05
 อ่างทอง14,9141,97413.2413,4311,83513.6610,5441,0199.6611,9741,37411.47
 ลพบุรี31,7194,68414.7728,4934,11214.4321,5742,65612.3121,8812,72712.46
 สิงห์บุรี11,1851,56614.009,4841,22812.956,81073310.768,7741,03111.75
 สระบุรี23,7703,64215.3223,2963,35514.4018,4942,28312.3422,5803,10113.73
 นครนายก13,3832,13815.9812,0441,94916.1811,8821,43012.0412,6961,69613.36
 รวมทั้งหมด205,50728,24013.74189,49225,46413.44145,29616,54111.38157,21720,07012.77
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563