DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 อุตรดิตถ์18,5172,35412.7116,0061,92712.0412,6631,2199.6316,2461,71210.54
 ตาก19,5391,4227.2826,6651,8717.0228,2431,8996.7229,5922,0496.92
 สุโขทัย28,6183,93013.7325,3393,33913.1819,6502,26711.5419,6792,33911.89
 พิษณุโลก39,9825,14212.8636,7084,42612.0627,6812,3048.3230,0813,03310.08
 เพชรบูรณ์45,5206,21813.6641,7275,33312.7832,7644,44213.5635,0194,68413.38
 รวมทั้งหมด152,17619,06612.53146,44516,89611.54121,00112,13110.03130,61713,81710.58
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563