DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 สงขลา76,1725,9927.8768,8325,6638.2371,3125,9078.2867,0165,3437.97
 สตูล28,6303,73813.0624,7873,07712.4123,8843,12913.1023,9733,31513.83
 ตรัง44,8095,44912.1640,1744,98112.4036,6284,62312.6239,8925,49313.77
 พัทลุง31,0523,64111.7329,8123,54811.9030,6933,51111.4429,2543,55112.14
 ปัตตานี61,5033,4055.5459,1553,3725.7058,5723,1335.3565,1874,2756.56
 ยะลา54,9574,3617.9449,1423,8357.8051,9043,8607.4453,2104,1207.74
 นราธิวาส69,4836,1358.8366,3835,8848.8663,3125,5498.7666,9346,83410.21
 รวมทั้งหมด366,60632,7218.93338,28530,3608.97336,30529,7128.83345,46632,9319.53
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2562