DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 นครศรีธรรมราช86,01210,09611.7476,0018,76011.5371,7158,42611.7581,0509,91212.23
 กระบี่32,8522,2836.9527,2401,6045.8932,4832,2206.8330,6752,8709.36
 พังงา16,5921,5509.3413,6081,1178.2113,7101,2999.4713,5381,35510.01
 ภูเก็ต21,3022,24710.5517,3951,94811.2017,6391,88210.6717,2191,93111.21
 สุราษฎร์ธานี65,5078,56913.0861,6197,77512.6257,0747,37312.9260,4088,33113.79
 ระนอง8,21292111.228,1858009.778,91892810.418,52787910.31
 ชุมพร26,3413,31812.6025,0822,95411.7823,0852,69111.6625,9113,13012.08
 รวมทั้งหมด256,81828,98411.29229,13024,95810.89224,62424,81911.05237,32828,40811.97
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2562