DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 นครราชสีมา162,78721,13312.98158,03720,71313.11148,02018,37212.41136,31918,78613.78
 บุรีรัมย์110,63110,2059.22108,8909,9439.1399,1139,2659.35100,0309,7529.75
 สุรินทร์92,2827,8528.5189,1397,6198.5581,9916,8438.3580,4967,3769.16
 ชัยภูมิ62,1858,36513.4565,8218,90213.5258,0407,42812.8059,6787,89613.23
 รวมทั้งหมด427,88547,55511.11421,88747,17711.18387,16441,90810.82376,52343,81011.64
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2562