DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 สมุทรปราการ53,2075,72610.7650,9405,85611.5047,4485,49911.5951,9406,25212.04
 ชลบุรี62,0057,83312.6360,1718,26913.7457,0807,42413.0158,1837,76713.35
 ระยอง36,6493,6309.9035,0803,4859.9334,1833,2509.5132,8163,32910.14
 จันทบุรี32,3962,9269.0329,6372,7309.2126,1022,3569.0327,6592,81710.18
 ตราด13,1221,48611.3213,5531,63312.0511,4601,42312.4212,2281,48612.15
 ฉะเชิงเทรา46,6145,38711.5649,0695,30410.8143,5514,72110.8450,9705,34310.48
 ปราจีนบุรี28,5953,45612.0925,0492,95211.7825,4052,89811.4126,0123,07811.83
 สระแก้ว36,7203,6049.8135,9263,3239.2534,7803,2689.4033,6773,3389.91
 รวมทั้งหมด309,30834,04811.01299,42533,55211.21280,00930,83911.01293,48533,41011.38
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562