DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ราชบุรี54,2706,12411.2847,9295,23110.9148,4115,17210.6848,0385,75011.97
 กาญจนบุรี59,0575,98710.1456,4386,18410.9655,0545,5019.9957,4776,19610.78
 สุพรรณบุรี52,4256,23911.9046,7535,64312.0744,2545,23811.8447,0726,14913.06
 นครปฐม56,0435,74610.2555,6125,60410.0853,8095,0789.4455,1075,95410.80
 สมุทรสาคร33,4103,84811.5230,0623,51311.6929,7853,44611.5731,4383,89812.40
 สมุทรสงคราม8,4498229.737,90990611.468,84194110.647,35477210.50
 เพชรบุรี26,5583,27912.3525,2973,00011.8624,2503,02612.4824,8363,05312.29
 ประจวบคีรีขันธ์29,0763,00810.3526,4732,86210.8127,0772,77910.2625,4742,64110.37
 รวมทั้งหมด319,28835,05310.98296,47332,94311.11291,48131,18110.70296,79634,41311.59
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562