DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 นนทบุรี29,3963,29611.2130,2563,42911.3326,2832,83910.8030,5963,61511.82
 ปทุมธานี46,1664,84710.5049,8395,02910.0942,9324,42310.3043,3674,73110.91
 พระนครศรีอยุธยา34,8555,61416.1136,5586,10016.6932,5185,26416.1932,7345,82217.79
 อ่างทอง15,1781,68711.1113,1391,49811.4013,8871,56811.2912,2301,52612.48
 ลพบุรี30,1714,06013.4630,2194,09713.5628,0063,89713.9130,7714,29113.94
 สิงห์บุรี10,5251,20511.459,8991,23912.529,1821,24113.529,2611,28313.85
 สระบุรี28,4584,31615.1726,8933,97414.7823,9053,46814.5125,6703,70714.44
 นครนายก12,5401,94815.5312,9312,10416.2712,7942,03415.9012,4092,08716.82
 รวมทั้งหมด207,28926,97313.01209,73427,47013.10189,50724,73413.05197,03827,06213.73
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562