DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 อุตรดิตถ์19,0682,23911.7418,1382,23512.3218,9122,17911.5215,1531,81011.94
 ตาก9,8018088.2411,3047476.6123,9401,6056.7029,7331,9776.65
 สุโขทัย29,4963,78912.8528,6513,83513.3926,2673,33312.6927,5263,66913.33
 พิษณุโลก40,2924,96012.3136,8724,92213.3538,9035,19713.3638,1805,23813.72
 เพชรบูรณ์47,0106,29613.3948,2596,56913.6144,0475,85813.3043,6445,85813.42
 รวมทั้งหมด145,66718,09212.42143,22418,30812.78152,06918,17211.95154,23618,55212.03
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562