DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 สงขลา75,2625,9727.9371,2565,6667.9572,6255,4887.5667,2645,0827.56
 สตูล22,4221,7017.5920,6561,5427.4720,5931,5187.3721,6562,0789.60
 ตรัง29,4352,97110.0925,9662,4629.4827,4062,6559.6928,4702,6809.41
 พัทลุง28,6872,6219.1428,4392,5689.0328,4332,5979.1328,7102,6919.37
 ปัตตานี54,7622,3204.2451,9121,9073.6751,1831,9163.7458,5652,3854.07
 ยะลา43,2571,6363.7841,0871,5543.7837,8821,3933.6843,5712,3085.30
 นราธิวาส55,4942,6804.8354,7832,8965.2951,2812,5945.0651,2762,6815.23
 รวมทั้งหมด309,31919,9016.43294,09918,5956.32289,40318,1616.28299,51219,9056.65
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561