DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 นครศรีธรรมราช74,0087,73110.4572,4216,9999.6667,4516,5589.7272,3567,26110.04
 กระบี่36,2112,7817.6831,5272,0846.6132,8732,3327.0927,7792,1557.76
 พังงา16,8131,3037.7515,0371,0817.1915,3051,1637.6014,1661,1167.88
 ภูเก็ต12,9991,0137.7912,9801,1448.8111,7209938.4718,2811,8219.96
 สุราษฎร์ธานี46,1705,52911.9851,0256,13512.0251,9525,0759.7754,2576,05011.15
 ระนอง6,6265838.807,8756698.507,2577039.696,56371310.86
 ชุมพร23,1212,72811.8021,6202,35110.8720,2602,16710.7021,5912,32310.76
 รวมทั้งหมด215,94821,66810.03212,48520,4639.63206,81818,9919.18214,99321,4399.97
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 9 กุมภาพันธ์ 2562