DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 นครราชสีมา133,63811,7638.80123,20210,3558.40130,19411,1768.58117,81911,5749.82
 บุรีรัมย์98,2556,4066.5288,3875,9406.7291,4986,1386.7188,7116,3227.13
 สุรินทร์78,1545,0286.4370,6934,4246.2674,9114,7176.3076,9105,2956.88
 ชัยภูมิ44,7283,8338.5741,5153,6388.7642,6413,9109.1745,9204,63710.10
 รวมทั้งหมด354,77527,0307.62323,79724,3577.52339,24425,9417.65329,36027,8288.45
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561