DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 สมุทรปราการ49,4753,7057.4941,9832,8206.7241,8732,9917.1452,9954,7148.90
 ชลบุรี54,8574,9859.0953,2834,8569.1155,6085,4029.7161,5286,92311.25
 ระยอง28,5842,2117.7425,5871,9287.5429,6062,7629.3330,0842,8319.41
 จันทบุรี29,7251,8546.2424,8281,6236.5424,2901,6546.8126,7572,2698.48
 ตราด12,6051,1869.4110,4311,0269.8411,7691,0779.1511,8881,19510.05
 ฉะเชิงเทรา30,7472,2967.4727,3182,1457.8526,8592,0317.5630,7042,9269.53
 ปราจีนบุรี26,7943,16011.7924,1982,55310.5525,6212,98511.6524,5232,79811.41
 สระแก้ว32,7643,0269.2433,9573,1819.3733,4532,7268.1531,2852,7898.91
 รวมทั้งหมด265,55122,4238.44241,58520,1328.33249,07921,6288.68269,76426,4459.80
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 19 กุมภาพันธ์ 2562