DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ราชบุรี49,2614,97110.0943,4834,3039.9045,3144,2329.3450,1135,11310.20
 กาญจนบุรี47,7944,3409.0846,3334,3449.3846,0584,1449.0053,8975,1999.65
 สุพรรณบุรี49,2973,9758.0643,3513,3887.8244,1063,6108.1844,8003,7798.44
 นครปฐม44,8363,6598.1644,9073,6258.0745,1223,9218.6944,6974,0569.07
 สมุทรสาคร33,7823,38110.0129,7962,8249.4833,8593,2309.5429,8392,99810.05
 สมุทรสงคราม7,9137549.537,8446858.738,7407508.587,4976999.32
 เพชรบุรี24,6482,75311.1721,3832,28910.7024,8512,60510.4828,7213,03410.56
 ประจวบคีรีขันธ์27,8442,7189.7624,5072,2939.3627,4462,6319.5923,9802,2339.31
 รวมทั้งหมด285,37526,5519.30261,60423,7519.08275,49625,1239.12283,54427,1119.56
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 10 กุมภาพันธ์ 2562