DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 นนทบุรี27,0052,3948.8726,7982,5899.6623,2912,1829.3729,7313,18510.71
 ปทุมธานี48,8934,4079.0145,2593,8318.4645,8734,0628.8543,4044,0419.31
 พระนครศรีอยุธยา27,8253,39112.1925,3243,11112.2824,6213,03112.3127,1403,68813.59
 อ่างทอง14,6041,3018.9112,2491,0228.3414,2861,1928.3412,3081,0588.60
 ลพบุรี21,8432,1479.8322,0962,1559.7523,6662,3239.8227,0792,95510.91
 สิงห์บุรี10,4919539.088,5106908.118,6997448.558,8297999.05
 สระบุรี19,1421,99810.4417,9461,85710.3518,1842,09911.5420,5782,35311.43
 นครนายก9,6771,20612.468,32697311.699,7431,11711.4610,2621,24412.12
 รวมทั้งหมด179,48017,7979.92166,50816,2289.75168,36316,7509.95179,33119,32310.78
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2561