DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 อุตรดิตถ์19,3332,21311.4517,9731,94610.8318,4881,8079.7716,0661,5979.94
 ตาก16,4921,1967.2530,8712,0166.5320,9301,3826.6029,7191,9036.40
 สุโขทัย32,2174,00812.4429,1953,39111.6229,8493,44511.5428,8403,18211.03
 พิษณุโลก31,5302,6978.5527,3482,0307.4233,8862,4627.2730,5092,6668.74
 เพชรบูรณ์45,6594,92210.7841,0404,43210.8040,0434,31110.7744,4665,03911.33
 รวมทั้งหมด145,23115,03610.35146,42713,8159.43143,19613,4079.36149,60014,3879.62
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2561