DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองระนอง2,6482509.442,7602599.381,3361229.13000.00
 ละอุ่น490377.555665910.42338319.17000.00
 กะเปอร์1,065746.951,036625.98635518.03000.00
 กระบุรี1,4821137.621,2281038.39968788.06000.00
 สุขสำราญ1,068746.935458014.683164112.97000.00
 รวมทั้งหมด6,7535488.116,1355639.183,5933238.99000.00
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 25 พฤษภาคม 2565