DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองร้อยเอ็ด11,1377556.789,8997267.338,1715156.307,6675096.64
 เกษตรวิสัย5,4012755.094,7962515.234,4381733.904,0651794.40
 ปทุมรัตต์3,3542146.383,1241815.792,8831073.712,7771114.00
 จตุรพักตรพิมาน4,0992496.073,6532185.973,3961564.592,6581274.78
 ธวัชบุรี3,3701504.453,3951474.333,017973.223,1161123.59
 พนมไพร3,4582196.333,3742667.882,9021866.412,7781575.65
 โพนทอง5,6125449.694,9724649.334,6163547.673,9212335.94
 โพธิ์ชัย3,0561705.562,7581615.842,5161556.162,1121095.16
 หนองพอก3,6001373.813,2261283.973,2021113.472,6421284.84
 เสลภูมิ6,0903395.576,3734707.375,5673135.624,7592324.87
 สุวรรณภูมิ7,4045487.407,2204966.876,1233766.145,3543306.16
 เมืองสรวง1,21713110.761,1711038.801,140817.11963788.10
 โพนทราย1,8541447.771,3971299.231,403684.851,363755.50
 อาจสามารถ3,9922385.963,6701845.013,3501695.043,1781474.63
 เมยวดี1,261695.471,353896.581,219725.91979757.66
 ศรีสมเด็จ1,9261427.371,8781467.771,624945.791,423876.11
 จังหาร2,1261878.802,0411688.231,7291387.981,7361045.99
 เชียงขวัญ1,5441026.611,473986.651,279634.931,138665.80
 หนองฮี1,255826.531,235665.341,049504.77888576.42
 ทุ่งเขาหลวง1,2481229.781,3521178.651,05311010.45998575.71
 รวมทั้งหมด73,0044,8176.6068,3604,6086.7460,6773,3885.5854,5152,9735.45
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564