DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองหนองคาย8,7667208.217,4955677.576,4154266.644,6014078.85
 ท่าบ่อ5,0604358.604,8484248.754,0883498.543,5582647.42
 โพนพิสัย5,5104287.775,5413856.955,0913055.993,0012056.83
 ศรีเชียงใหม่1,345987.291,279836.49892606.73527356.64
 สังคม1,6361267.701,652985.931,450805.521,384765.49
 สระใคร1,6831267.491,105928.331,2521149.115575710.23
 เฝ้าไร่2,4421245.082,1891074.892,022814.011,553603.86
 รัตนวาปี2,0091256.221,622986.041,5951026.391,0651019.48
 โพธิ์ตาก675405.93716354.89553315.61690578.26
 รวมทั้งหมด29,1262,2227.6326,4471,8897.1423,3581,5486.6316,9361,2627.45
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564