DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองหนองบัวลำภู7,7296858.867,0525447.717,4524906.586,0774006.58
 นากลาง5,3793626.735,4214498.284,5322996.603,6772216.01
 โนนสัง4,1273388.193,9753629.113,4823128.963,5183449.78
 ศรีบุญเรือง6,5602223.385,4061933.576,3212684.244,2041794.26
 สุวรรณคูหา4,3752535.783,6411925.273,8591624.203,2881404.26
 นาวัง2,3041727.471,73117510.111,9351769.101,1201029.11
 รวมทั้งหมด30,4742,0326.6727,2261,9157.0327,5811,7076.1921,8841,3866.33
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564