DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองบึงกาฬ7,0445547.867,3126408.756,2493776.034,8273527.29
 พรเจริญ2,44428811.782,41732713.531,8651859.921,30517813.64
 โซ่พิสัย4,03046811.614,28243910.253,9363438.713,0852387.71
 เซกา4,14558614.144,56659713.073,14239912.702,29029913.06
 ปากคาด2,48727010.862,23128412.731,61718011.131,03911811.36
 บึงโขงหลง2,73029510.812,41326510.981,82620711.341,43217312.08
 ศรีวิไล3,11736711.772,78334012.221,97220610.451,6891659.77
 บุ่งคล้า1,03210510.1792710311.11755689.01749739.75
 รวมทั้งหมด27,0292,93310.8526,9312,99511.1221,3621,9659.2016,4161,5969.72
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564