DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองระนอง5,38466312.313,35645713.623,3433239.663,5753259.09
 ละอุ่น655497.48782384.86721425.83515479.13
 กะเปอร์1,241675.401,284735.691,107787.051,070878.13
 กระบุรี2,3412229.481,8991437.531,4861469.831,6551488.94
 สุขสำราญ861445.11724202.7633092.73764344.45
 รวมทั้งหมด10,4821,0459.978,0457319.096,9875988.567,5796418.46
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2563