DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองกำแพงเพชร11,9831,35011.2710,8271,19911.076,4955528.507,9346177.78
 ไทรงาม2,47233913.712,33134614.841,43917011.811,52919412.69
 คลองลาน4,36551311.754,05152913.063,2022808.743,8603799.82
 ขาณุวรลักษบุรี3,99448812.223,8473027.853,2192267.024,1303829.25
 คลองขลุง3,83867417.563,48454715.702,4011938.042,5802539.81
 พรานกระต่าย3,66838810.583,75640810.863,3132778.363,3443199.54
 ลานกระบือ2,70634312.682,82538113.491,9331799.261,6001479.19
 ทรายทองวัฒนา1,65923514.171,45619513.391,039636.061,1361018.89
 ปางศิลาทอง1,82719910.891,9231749.051,39116111.571,69117710.47
 บึงสามัคคี1,20615813.101,09515514.16541448.13706415.81
 โกสัมพีนคร1,71125314.791,68326515.751,4731479.981,25913911.04
 รวมทั้งหมด39,4294,94012.5337,2784,50112.0726,4462,2928.6729,7692,7499.23
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563