DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองอุทัยธานี4,28649511.554,13950912.302,8472227.803,2963019.13
 ทัพทัน2,80540614.472,83031711.202,0701788.602,31124610.64
 สว่างอารมณ์2,07723611.362,0681838.851,7091156.731,6901408.28
 หนองฉาง2,60933312.762,64534012.851,78618610.411,7041388.10
 หนองขาหย่าง7058712.346187111.49577518.84633609.48
 บ้านไร่4,92551510.464,44747210.614,0743328.154,2293979.39
 ลานสัก3,92139210.003,8283318.652,8181896.713,3282878.62
 ห้วยคต1,51918111.921,41516711.801,01710310.131,24515212.21
 รวมทั้งหมด22,8472,64511.5821,9902,39010.8716,8981,3768.1418,4361,7219.33
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2563