DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองนครสวรรค์14,9031,4599.7913,2521,0347.8010,9726806.2011,0338547.74
 โกรกพระ1,89124212.801,95324112.341,2361078.661,79318310.21
 ชุมแสง1,92528614.861,69822513.252,08222510.812,1001959.29
 หนองบัว3,04839412.933,11237812.152,4042409.982,73627610.09
 บรรพตพิสัย4,31243310.043,7783639.613,3982818.273,7603288.72
 เก้าเลี้ยว1,87025213.481,58421213.381,5571217.771,6731418.43
 ตาคลี6,45788613.726,26865310.422,9422368.023,6302356.47
 ท่าตะโก3,04136011.842,79830110.762,4171887.782,2302179.73
 ไพศาลี3,3833209.463,2753089.403,0272949.712,9862909.71
 พยุหะคีรี2,30729012.572,42234714.331,96027113.831,95722111.29
 ลาดยาว3,1732979.363,0172096.932,9501816.143,2941865.65
 ตากฟ้า1,88823212.291,46320113.741,0711029.521,5281278.31
 แม่วงก์1,9921778.892,0521668.091,9811809.092,0701879.03
 แม่เปิน4916613.4491710111.011,061777.261,062514.80
 ชุมตาบง996999.949089710.68854465.39887505.64
 รวมทั้งหมด51,6775,79311.2148,4974,8369.9739,9123,2298.0942,7393,5418.29
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2563