DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองหนองคาย8,47297811.547,51096612.866,91884012.147,33792112.55
 ท่าบ่อ5,15964112.425,52766512.035,04054510.815,18453210.26
 โพนพิสัย5,80962510.763,58146813.073,47242612.273,68142111.44
 ศรีเชียงใหม่1,26814011.041,28117813.901,37715411.181,2821219.44
 สังคม1,64922213.461,85329115.701,84322812.372,03024211.92
 สระใคร1,1301069.381,3351329.891,4881459.741,6661408.40
 เฝ้าไร่2,03422010.822,3101235.322,0571205.831,834995.40
 รัตนวาปี1,98029915.101,55719612.591,42021815.351,71123213.56
 โพธิ์ตาก7709612.4791316117.6361411618.8985615518.11
 รวมทั้งหมด28,2713,32711.7725,8673,18012.2924,2292,79211.5225,5812,86311.19
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2562