DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองหนองบัวลำภู8,9207948.908,9847958.858,0637849.727,8047439.52
 นากลาง4,87855011.285,15364212.464,58259913.074,79668614.30
 โนนสัง5,26468012.923,63551314.114,15549912.013,96851713.03
 ศรีบุญเรือง5,1672645.116,1455228.495,5145299.595,8015459.39
 สุวรรณคูหา4,4293828.624,1563839.223,3062908.772,9462809.50
 นาวัง1,6131378.491,26112910.231,4901036.911,187877.33
 รวมทั้งหมด30,2712,8079.2729,3342,98410.1727,1102,80410.3426,5022,85810.78
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2562