DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองบึงกาฬ6,26780412.836,76295214.085,82383414.326,14582213.38
 พรเจริญ2,71448117.722,70553719.852,68446417.292,46943217.50
 โซ่พิสัย4,94366413.434,87266813.714,28758613.674,43656412.71
 เซกา5,03586617.204,98391818.424,66385718.385,2341,09020.83
 ปากคาด2,54533213.052,86135812.512,48433513.492,59232212.42
 บึงโขงหลง2,59946617.932,71548517.862,49742316.942,68350918.97
 ศรีวิไล2,31631213.472,51733213.191,84629616.032,14930414.15
 บุ่งคล้า1,18215613.201,18716113.561,05915915.011,18917614.80
 รวมทั้งหมด27,6014,08114.7928,6024,41115.4225,3433,95415.6026,8974,21915.69
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2562