DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองอำนาจเจริญ7,1883214.476,2332714.354,8051543.205,8743245.52
 ชานุมาน3,004662.202,517481.912,393492.053,2071905.92
 ปทุมราชวงศา3,7642516.673,4862196.283,4962286.523,5791835.11
 พนา1,5691318.351,6821317.791,5621298.261,5571338.54
 เสนางคนิคม2,4032399.952,16221810.081,90319910.461,71218310.69
 หัวตะพาน3,0322759.072,9102649.072,6782328.662,59228711.07
 ลืออำนาจ2,54026810.552,5032289.112,37425610.782,45524810.10
 รวมทั้งหมด23,5001,5516.6021,4931,3796.4219,2111,2476.4920,9761,5487.38
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561