DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองยโสธร6,4314887.595,85863910.915,2724889.266,16965010.54
 ทรายมูล1,82618610.191,82018710.271,7671599.001,9911819.09
 กุดชุม3,6183279.043,64837210.203,79648412.754,36753912.34
 คำเขื่อนแก้ว3,2462266.963,79638810.223,4103399.943,6553379.22
 ป่าติ้ว1,6651448.652,04829114.212,25130713.642,12230614.42
 มหาชนะชัย3,12533810.823,47037310.753,12034611.093,25940612.46
 ค้อวัง1,36220114.761,56728518.191,49225216.891,47826517.93
 เลิงนกทา4,5733898.514,7204118.714,3393788.714,2774059.47
 ไทยเจริญ2,11621910.352,0281979.712,2492049.072,1271758.23
 รวมทั้งหมด27,9622,5189.0128,9553,14310.8527,6962,95710.6829,4453,26411.09
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561