DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรอายุ 45-59 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ ระดับเขตสุขภาพ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# เขตสุขภาพ ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI<18.5
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*เขต 1492,42428,1315.71215,00643.66108,42822.02116,45523.6524,4044.96
*เขต 2298,17715,6385.24119,16939.9761,20620.5378,58526.3623,5797.91
*เขต 3337,76315,8734.70143,34042.4476,42422.6378,48023.2423,6467.00
*เขต 4297,79314,0964.73133,06544.6864,38921.6264,29521.5921,9487.37
*เขต 5550,41721,0953.83256,29046.56123,64322.46115,08920.9134,3006.23
*เขต 6425,50216,6023.90213,41250.1690,00421.1580,89019.0124,5945.78
*เขต 7618,46723,3203.77302,33948.89140,53322.72123,39319.9528,8824.67
*เขต 8618,67723,2323.76296,31647.90137,76322.27128,89120.8332,4755.25
*เขต 9722,84532,1864.45345,98847.86149,94320.74154,65321.4040,0755.54
*เขต 10300,75414,4864.82121,30840.3363,60821.1579,85026.5521,5027.15
*เขต 11346,86314,2424.11153,85744.3669,06319.9182,59223.8127,1097.82
*เขต 12374,74816,2764.34140,85537.5979,20321.14103,52427.6234,8909.31
*รวมทั้งหมด5,384,430235,1774.372,440,94545.331,164,20721.621,206,69722.41337,4046.27
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 45 ปี - 59 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 45 ปี - 59 ปี 11 เดือน 29 วัน มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 26 มกราคม 2565