DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรอายุ 45-59 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ ระดับตำบล

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ตำบล ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI<18.5
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*ศรีมหาโพธิ1,609724.4762839.0334521.4443927.281257.77
*สัมพันธ์289206.929833.916522.498429.07227.61
*บ้านทาม763253.2829538.6619525.5620426.74445.77
*ท่าตูม1,97344522.551,08855.1433817.13693.50331.67
*บางกุ้ง23772.959238.825021.106427.002410.13
*ดงกระทงยาม963404.1543745.3818118.8023824.71676.96
*หนองโพรง2,6041003.8494136.1458722.5479530.531816.95
*หัวหว้า1,683673.9870742.0139623.5340524.061086.42
*หาดยาง21341.888238.506028.176229.1152.35
*กรอกสมบูรณ์3,0791193.861,33243.2668722.3170122.772407.79
*รวมทั้งหมด13,4138996.705,70042.502,90421.653,06122.828496.33
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 45 ปี - 59 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 45 ปี - 59 ปี 11 เดือน 29 วัน มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2563