DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรอายุ 45-59 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ ระดับตำบล

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ตำบล ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI<18.5
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*ประจันตคาม1,151534.6040435.1026322.8532628.321059.12
*เกาะลอย800334.1326933.6318222.7523429.258210.25
*บ้านหอย795577.1730938.8715619.6221527.04587.30
*หนองแสง879161.8237943.1225529.0119221.84374.21
*ดงบัง681375.4325737.7414321.0019628.78487.05
*คำโตนด1,362715.2152338.4028220.7038328.121037.56
*บุฝ้าย958495.1133034.4521622.5529030.27737.62
*หนองแก้ว830516.1435242.4116019.2821225.54556.63
*โพธิ์งาม2,048773.7687542.7247123.0049123.971346.54
*รวมทั้งหมด9,5044444.673,69838.912,12822.392,53926.726957.31
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 45 ปี - 59 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 45 ปี - 59 ปี 11 เดือน 29 วัน มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2563