DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรอายุ 45-59 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ ระดับตำบล

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ตำบล ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI<18.5
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*บางกระเบา1,524754.9254035.4331920.9344529.201459.51
*บางเตย547224.0219836.2016129.4312322.49437.86
*บางยาง732456.1525534.8415220.7720027.328010.93
*บางแตน817526.3640849.9415819.3416119.71384.65
*บางพลวง978404.0947848.8823023.5218118.51495.01
*บางปลาร้า447173.8014231.7711826.4013229.53388.50
*บางขาม33820.594413.029126.9216950.00329.47
*กระทุ่มแพ้ว260124.628532.694617.697328.084416.92
*รวมทั้งหมด5,6432654.702,15038.101,27522.591,48426.304698.31
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 45 ปี - 59 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 45 ปี - 59 ปี 11 เดือน 29 วัน มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2563