DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรอายุ 45-59 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ ระดับตำบล

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ตำบล ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI<18.5
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*กบินทร์2,8661264.401,31946.0258320.3463322.092057.15
*เมืองเก่า3,0581173.831,23140.2669122.6080626.362136.97
*วังดาล1,4481168.0155238.1231521.7538126.31845.80
*นนทรี1,819703.8578643.2142523.3641822.981206.60
*ย่านรี1,358765.6049336.3029521.7238528.351098.03
*วังตะเคียน1,8741176.2481743.6033918.0947725.451246.62
*หาดนางแก้ว760506.5830039.4716621.8419425.53506.58
*ลาดตะเคียน2,7951615.761,18842.5060321.5766223.691816.48
*บ้านนา1,419594.1646832.9826718.8247533.4715010.57
*บ่อทอง1,172292.4751143.6024320.7324520.9014412.29
*หนองกี่3,0271224.031,34444.4066521.9772023.791765.81
*นาแขม959373.8641843.5919420.2324725.76636.57
*เขาไม้แก้ว1,481604.0552635.5235223.7744530.05986.62
*วังท่าช้าง2,8611695.911,18741.4960621.1868724.012127.41
*รวมทั้งหมด26,8971,3094.8711,14041.425,74421.366,77525.191,9297.17
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 45 ปี - 59 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 45 ปี - 59 ปี 11 เดือน 29 วัน มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2563