DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรอายุ 45-59 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ ระดับตำบล

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ตำบล ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI<18.5
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*ศรีราชา4,2712084.871,24329.1075517.681,39132.5767415.78
*สุรศักดิ์3,4941845.272,03558.2474121.2141411.851203.43
*ทุ่งสุขลา1,010100.9922722.4820720.5038738.3217917.72
*บึง4,9241442.922,61253.051,06921.7186517.572344.75
*หนองขาม2,224512.291,22054.8653023.8332714.70964.32
*เขาคันทรง2,4781094.401,66467.1538615.582449.85753.03
*บางพระ5,8991392.363,16753.691,51725.7284014.242364.00
*บ่อวิน3,493340.971,49142.691,00928.8976321.841965.61
*รวมทั้งหมด27,7938793.1613,65949.156,21422.365,23118.821,8106.51
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 45 ปี - 59 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 45 ปี - 59 ปี 11 เดือน 29 วัน มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2563