DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรอายุ 45-59 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ ระดับตำบล

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ตำบล ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI<18.5
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*พานทอง1,406634.4849234.9927219.3540628.8817312.30
*หนองตำลึง2,305441.911,42161.6544719.3929912.97944.08
*มาบโป่ง1,758482.7394753.8742324.0628115.98593.36
*หนองกะขะ1,04710.1020319.3967564.4713412.80343.25
*หนองหงษ์1,252322.5666453.0420616.4525720.53937.43
*โคกขี้หนอน64760.9320832.1521132.6116725.81558.50
*บ้านเก่า752111.4637650.0021428.4610814.36435.72
*หน้าประดู่571111.9320636.0811419.9616729.257312.78
*บางนาง1,410201.4269749.4334624.5427019.15775.46
*เกาะลอย483224.5518538.309820.2914028.99387.87
*บางหัก197105.087337.064824.375326.90136.60
*รวมทั้งหมด11,8282682.275,47246.263,05425.822,28219.297526.36
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 45 ปี - 59 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 45 ปี - 59 ปี 11 เดือน 29 วัน มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2563