DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรอายุ 45-59 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ ระดับตำบล

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ตำบล ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI<18.5
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*บางละมุง1,387251.8070550.8347734.3914210.24382.74
*หนองปรือ16,7874742.828,56751.033,74322.303,01617.979875.88
*หนองปลาไหล3,2771053.201,61649.3172322.0665319.931805.49
*โป่ง1,327675.0559744.9924718.6131623.811007.54
*เขาไม้แก้ว1,063474.4259155.6019017.8717616.56595.55
*ห้วยใหญ่4,1641313.151,76442.361,10326.4990821.812586.20
*ตะเคียนเตี้ย2,333662.831,05445.1849521.2255923.961596.82
*นาเกลือ9,4724604.865,25955.521,68717.811,51515.995515.82
*รวมทั้งหมด39,8101,3753.4520,15350.628,66521.777,28518.302,3325.86
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 45 ปี - 59 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 45 ปี - 59 ปี 11 เดือน 29 วัน มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2563