DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรอายุ 45-59 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ ระดับตำบล

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ตำบล ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI<18.5
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*บ้านบึง5,3752033.781,64030.511,92335.781,26023.443496.49
*คลองกิ่ว3,9251223.111,58640.411,02226.0495924.432366.01
*มาบไผ่781141.7930038.4125132.1417121.90455.76
*หนองซ้ำซาก983232.3446947.7123123.5021121.46494.98
*หนองบอนแดง846475.5638445.3914917.6120824.59586.86
*หนองชาก1,660674.0499259.7628717.2925815.54563.37
*หนองอิรุณ2,558702.741,15745.2356021.8959823.381736.76
*หนองไผ่แก้ว1,778744.1687749.3340022.5034919.63784.39
*รวมทั้งหมด17,9066203.467,40541.354,82326.944,01422.421,0445.83
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 45 ปี - 59 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 45 ปี - 59 ปี 11 เดือน 29 วัน มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2563