DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรอายุ 45-59 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ ระดับเขตสุขภาพ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# เขตสุขภาพ ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI<18.5
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*เขต 1850,28447,6265.60371,32343.67187,42522.04199,93323.5143,9775.17
*เขต 2518,73326,1015.03208,18340.13109,49221.11134,64625.9640,3117.77
*เขต 3454,63021,0624.63194,87842.87101,96522.43104,58423.0032,1417.07
*เขต 4629,12527,0184.29285,29045.35141,86322.55132,04920.9942,9056.82
*เขต 5819,10430,0583.67386,84547.23184,27322.50167,96220.5149,9666.10
*เขต 6902,90735,5943.94447,32749.54197,63221.89171,16118.9651,1935.67
*เขต 7851,55131,7193.72421,39649.49191,56922.50167,52019.6739,3474.62
*เขต 8963,88335,6383.70461,81347.91216,89822.50199,23020.6750,3045.22
*เขต 9993,22042,8314.31470,21947.34209,65721.11214,18021.5656,3335.67
*เขต 10657,66431,7214.82269,20040.93140,11621.31171,62126.1045,0066.84
*เขต 11634,52825,4214.01284,80744.88126,79619.98148,86723.4648,6377.67
*เขต 12685,04029,1654.26264,38738.59147,35821.51183,58926.8060,5418.84
*รวมทั้งหมด8,960,669383,9544.284,065,66845.371,955,04421.821,995,34222.27560,6616.26
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 45 ปี - 59 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 45 ปี - 59 ปี 11 เดือน 29 วัน มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 1 กรกฎาคม 2565