DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรอายุ 45-59 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ ระดับเขตสุขภาพ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# เขตสุขภาพ ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI<18.5
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*เขต 1495,08428,2905.71216,11243.65108,98822.01117,13823.6624,5564.96
*เขต 2302,95315,8375.23121,28240.0362,09320.5079,80426.3423,9377.90
*เขต 3339,90115,9384.69144,20242.4277,04622.6778,94523.2323,7706.99
*เขต 4300,96614,2134.72134,50044.6965,10521.6365,00021.6022,1487.36
*เขต 5554,60921,2263.83258,14746.55124,69222.48116,00720.9234,5376.23
*เขต 6430,75017,1753.99215,97850.1490,97421.1281,76618.9824,8575.77
*เขต 7624,19223,5343.77304,92348.85141,91222.74124,63819.9729,1854.68
*เขต 8624,82623,4133.75299,53347.94139,24322.29129,93020.7932,7075.23
*เขต 9737,41332,7794.45352,95347.86152,94420.74157,78621.4040,9515.55
*เขต 10302,52014,5464.81122,05440.3564,02021.1680,31126.5521,5897.14
*เขต 11350,51514,3894.11155,50144.3669,81119.9283,45123.8127,3637.81
*เขต 12384,40016,7414.36145,01737.7381,30321.15105,80727.5335,5329.24
*รวมทั้งหมด5,448,129238,0814.372,470,20245.341,178,13121.621,220,58322.40341,1326.26
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 45 ปี - 59 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 45 ปี - 59 ปี 11 เดือน 29 วัน มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 27 มกราคม 2565