DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรอายุ 45-59 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ ระดับเขตสุขภาพ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# เขตสุขภาพ ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI<18.5
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*เขต 1863,00748,0885.57376,74743.66190,45722.07202,96123.5244,7545.19
*เขต 2528,31226,3054.98213,00340.32111,20021.05136,76925.8941,0357.77
*เขต 3456,10021,0884.62195,39242.84102,29822.43104,99723.0232,3257.09
*เขต 4657,86727,8464.23299,51445.53148,99522.65137,06420.8344,4486.76
*เขต 5832,28630,5203.67392,35847.14187,24522.50171,03920.5551,1246.14
*เขต 6926,49836,2943.92458,24949.46202,96621.91176,27719.0352,7125.69
*เขต 7859,59331,9423.72425,37149.49193,47922.51169,08019.6739,7214.62
*เขต 8989,26736,3573.68475,49548.07221,98422.44203,93420.6151,4975.21
*เขต 91,005,24143,3144.31475,73347.33212,02021.09216,98021.5857,1945.69
*เขต 10678,99632,8874.84278,24640.98144,33521.26176,94726.0646,5816.86
*เขต 11657,45526,3094.00295,96645.02130,89319.91153,99423.4250,2937.65
*เขต 12695,64629,4924.24268,92638.66149,71821.52186,16426.7661,3468.82
*รวมทั้งหมด9,150,268390,4424.274,155,00045.411,995,59021.812,036,20622.25573,0306.26
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 45 ปี - 59 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 45 ปี - 59 ปี 11 เดือน 29 วัน มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 9 สิงหาคม 2565