DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรอายุ 45-59 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ ระดับจังหวัด

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# จังหวัด ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI<18.5
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*ราชบุรี94,0413,7894.0346,72749.6920,79522.1117,62218.745,1085.43
*กาญจนบุรี117,6334,3283.6855,89547.5225,94422.0624,33720.697,1296.06
*สุพรรณบุรี97,3414,4254.5542,07243.2221,59422.1822,27422.886,9767.17
*นครปฐม72,4361,9312.6739,82254.9815,89521.9411,71116.173,0774.25
*สมุทรสาคร44,8051,1472.5619,90444.4211,23025.069,64221.522,8826.43
*สมุทรสงคราม16,8777114.216,58739.034,06424.084,11624.391,3998.29
*เพชรบุรี39,1891,3733.5016,79442.859,45024.119,06823.142,5046.39
*ประจวบคีรีขันธ์72,2873,5224.8730,34641.9815,72021.7517,23723.855,4627.56
*รวมทั้งหมด554,60921,2263.83258,14746.55124,69222.48116,00720.9234,5376.23
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 45 ปี - 59 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 45 ปี - 59 ปี 11 เดือน 29 วัน มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 27 มกราคม 2565