DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรอายุ 45-59 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ ระดับจังหวัด

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# จังหวัด ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI<18.5
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*ราชบุรี144,1525,6643.9372,00349.9531,05921.5527,49319.077,9335.50
*กาญจนบุรี127,8884,5353.5561,17447.8328,16222.0226,25420.537,7636.07
*สุพรรณบุรี128,2605,4574.2555,19743.0428,55122.2629,60223.089,4537.37
*นครปฐม155,4654,3972.8383,49653.7135,82823.0525,19516.216,5494.21
*สมุทรสาคร77,4582,0532.6536,92147.6717,55322.6615,68320.255,2486.78
*สมุทรสงคราม31,7001,2814.0412,64739.907,79724.607,55723.842,4187.63
*เพชรบุรี83,7783,1233.7335,88742.8420,01523.8919,30423.045,4496.50
*ประจวบคีรีขันธ์84,8534,0354.7635,59641.9518,57421.8920,23223.846,4167.56
*รวมทั้งหมด833,55430,5453.66392,92147.14187,53922.50171,32020.5551,2296.15
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 45 ปี - 59 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 45 ปี - 59 ปี 11 เดือน 29 วัน มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 16 สิงหาคม 2565