DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรอายุ 45-59 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ ระดับจังหวัด

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# จังหวัด ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI<18.5
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*เชียงใหม่218,56611,8095.4092,68642.4148,28722.0952,87924.1912,9055.90
*ลำพูน74,6984,8256.4633,10244.3116,14321.6116,85422.563,7745.05
*ลำปาง129,7097,8296.0455,98243.1628,27121.8031,07823.966,5495.05
*แพร่78,5263,8194.8635,03444.6118,23723.2217,69122.533,7454.77
*น่าน77,2094,4865.8135,12645.4917,36122.4917,26622.362,9703.85
*พะเยา84,2253,8194.5342,08549.9719,40723.0416,02319.022,8913.43
*เชียงราย170,6509,1475.3670,33141.2137,44721.9443,78525.669,9405.82
*แม่ฮ่องสอน33,8182,4947.3714,28742.256,48519.188,37024.752,1826.45
*รวมทั้งหมด867,40148,2285.56378,63343.65191,63822.09203,94623.5144,9565.18
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 45 ปี - 59 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 45 ปี - 59 ปี 11 เดือน 29 วัน มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 16 สิงหาคม 2565