DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรอายุ 45-59 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ ระดับจังหวัด

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# จังหวัด ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI<18.5
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*เชียงใหม่54,2833,0625.6421,72240.0211,71221.5814,18326.133,6046.64
*ลำพูน26,9251,8446.8511,42542.435,80621.566,40623.791,4445.36
*ลำปาง110,4886,8326.1847,87143.3324,01421.7326,37523.875,3964.88
*แพร่56,0042,7934.9924,84244.3612,87322.9912,82122.892,6754.78
*น่าน64,8083,9026.0229,37645.3314,39522.2114,62522.572,5103.87
*พะเยา72,5103,3614.6436,21149.9416,66222.9813,83419.082,4423.37
*เชียงราย94,8995,3785.6738,53340.6020,64921.7624,90826.255,4315.72
*แม่ฮ่องสอน15,1671,1187.376,13240.432,87718.973,98626.281,0546.95
*รวมทั้งหมด495,08428,2905.71216,11243.65108,98822.01117,13823.6624,5564.96
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 45 ปี - 59 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 45 ปี - 59 ปี 11 เดือน 29 วัน มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 27 มกราคม 2565