DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรอายุ 45-59 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ ระดับจังหวัด

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# จังหวัด ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI<18.5
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*ราชบุรี150,8635,5973.7174,60749.4533,02021.8929,36419.468,2755.49
*กาญจนบุรี134,0285,2703.9365,73349.0428,82421.5126,61019.857,5915.66
*สุพรรณบุรี134,7965,2203.8756,51041.9232,41824.0531,05623.049,5927.12
*นครปฐม155,5564,7673.0680,72151.8937,43224.0625,98616.716,6504.27
*สมุทรสาคร69,2382,0082.9033,70748.6815,97023.0713,78819.913,7655.44
*สมุทรสงคราม32,1741,3034.0513,02240.477,95024.717,51623.362,3837.41
*เพชรบุรี93,8923,5083.7440,55343.1921,84623.2721,77823.196,2076.61
*ประจวบคีรีขันธ์86,7984,0954.7236,87842.4919,17122.0920,65323.796,0016.91
*รวมทั้งหมด857,34531,7683.71401,73146.86196,63122.93176,75120.6250,4645.89
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 45 ปี - 59 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 45 ปี - 59 ปี 11 เดือน 29 วัน มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564